Rīcības kodekss

Rīcības kodekss

ACE Logistics Group

ACE Logistics Group uzņēmumi (tālāk tekstā — ACE) ievēro ētikas normas un visos līmeņos un atrašanās vietās rīkojas godīgi un ētiski.

ACE darbojas nulles tolerances politika attiecībā uz neētisku biznesa uzvedību, piemēram, kukuļošanu un korupciju. Mēs sagaidām, ka visi mūsu darbinieki, piegādātāji un partneri ievēros līdzīgus standartus un rīkosies ētiski. Šajā ACE rīcības kodeksā ir noteikti galvenie principi, kuri ir mūsu biznesa darbību pamatā.

Ikvienam ACE darbiniekam, kurš ir pamanījis uzvedības kodeksa pārkāpumu vai kuram ir radušās aizdomas par to, ir nekavējoties jāinformē tiešais vadītājs, uzņēmuma rīkotājdirektors vai Grupas kvalitātes un personāla vadītājs.

1. Droša darba vide

ACE uzņemas atbildību par saviem darbiniekiem un cenšas viņiem radīt drošu un veselīgu darba vidi.

Ikviens darbinieks ir personiski atbildīgs par šīs apņemšanās izpildi, ievērojot visas ar veselību un drošību saistītās procedūras un uzturot darbavietu drošu un veselīgu. Par visiem negadījumiem darbavietā, nedrošu aprīkojumu, nedrošiem darba veidiem un apstākļiem ir jāziņo tiešajam vadītājam vai par darba drošību atbildīgajai personai. Tas attiecas arī uz alkohola un nelegālo narkotiku lietošanu darbavietā.

ACE sagaida, ka visi uzņēmuma darbinieki, it īpaši vadītāji, vienmēr rūpēsies par darba drošību.

Katrs vadītājs ir atbildīgs par atbilstošas informācijas par veselību un drošību sniegšanu ACE darbiniekiem, kā arī darbinieku apmācību par drošu evakuāciju no ēkām un pareizu darbu ar darbavietā esošo aprīkojumu, darbarīkiem un ķimikālijām.

2. Taisnīgi darba apstākļi

ACE saviem darbiniekiem visās valstīs nodrošina taisnīgu samaksu un saprātīgu darba laiku, kā arī nosoda jebkāda veida piespiedu darbu vai bērnu darbu.

ACE respektē savu darbinieku privātumu un aizsargā attiecīgu informāciju.

ACE nepieļauj darbinieku diskrimināciju; visiem darbiniekiem ir tiesības uz taisnīgu un vienlīdzīgu izturēšanos. Darbiniekiem, kuriem ir vienāda kvalifikācija, pieredze un darba rezultāti, ir jāsaņem vienāda samaksa par vienādu darba apjomu.

Darba laika ilgumam ir jāatbilst spēkā esošajiem likumiem. Darba nedēļas ilgums nedrīkst pārsniegt attiecīgās valsts likumos noteikto.

3. Interešu konflikta novēršana

ACE sagaida, ka uzņēmuma darbinieki un struktūrvienību locekļi rīkosies veidā, kas nekaitē uzņēmuma interesēm un reputācijai.

Blakus nodarbošanās nedrīkst būt saistītas ar ACE konkurentiem, un blakus nodarbēm nedrīkst izmantot ACE aprīkojumu vai informāciju, piemēram, datorus, programmatūru, informāciju par klientiem u.c.
Izņemot īpašus gadījumus, uzņēmums ACE nedrīkst pieņemt darbā, uzraudzīt vai ietekmēt ACE darbinieka ģimenes locekli vai tuvinieku, ja vien nav iepriekš saņemts uzņēmuma attiecīgā sfēras rīkotājdirektora apstiprinājums. Ir svarīgi partnerus izvēlēties, ņemot vērā objektīvus kritērijus, tostarp integritāti, kvalitāti un veiktspēju, nevis personiskās intereses.

4. Uzņēmuma līdzekļu un informācijas aizsardzība

Visu darbinieku pienākums ir pasargāt ACE līdzekļus un nodrošināt to efektīvu lietojumu. Līdzekļus drīkst izmantot tikai likumīgiem mērķiem un tikai ACE uzņēmējdarbībai. Visiem darbiniekiem ACE saziņas sistēma jāizmanto tikai uzņēmējdarbības nolūkā, un tas jādara pienācīgi un ievērojot likumus.

Ir aizliegts lejupielādēt vai izplatīt jebkādus materiālus, kuri ir nelegāli, aizskaroši vai kuri varētu negatīvi ietekmēt ACE reputāciju. Mums arī jābūt diskrētiem un rūpīgiem, rakstot e-pasta ziņojumus, lai uzņēmuma komunikācija vienmēr būtu profesionāla un atbilstoša.

Uzņēmuma ACE veiksmes pamatā ir tā darbinieku zināšanas. Darbiniekiem ir jārūpējas, lai uzņēmuma ACE un tā biznesa partneru operatīvie un uzņēmējdarbības noslēpumi netiktu izplatīti ārpus uzņēmuma. Ir aizliegts bez atļaujas publicēt operatīvos un uzņēmējdarbības noslēpumus, nodot tos trešajām pusēm vai izmantot personiskiem mērķiem bez atļaujas.

5. Vides aizsardzība

ACE ir uzņēmums, kas rūpējas par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Tāpēc ir dabiski, ka ACE atbalsta un ievēro likumos noteiktās prasības par vides aizsardzību.

Uzņēmums ACE apņemas rūpēties, lai mūsu ikdienas darbību ietekme uz vidi būtu minimāla, un mēs turpināsim uzraudzīt savas darbības, lai nodrošinātu aizvien jaunus uzlabojumus.

ACE apņemas samazināt visu savu darbību ietekmi uz vidi, un visās valstīs, kur uzņēmums darbojas, ievēro visus likumus un noteikumus par vides aizsardzību. Visiem ACE darbiniekiem ir jāievēro šī apņemšanās un jārīkojas saskaņā ar to. ACE nepārtraukti novērtēs savu darbību vides aspektus, lai sniegtu pakalpojumu, neradot pārmērīgu ietekmi uz vidi.

6. Saziņa ar plašsaziņas līdzekļiem

Skaidras, uz dialogu orientētas un vienotas informācijas sniegšana sabiedrībai, tostarp plašsaziņas līdzekļiem, stiprina uzņēmuma ACE tēlu visā pasaulē. Tāpēc oficiālus paziņojumus, īpaši plašsaziņas līdzekļiem, var sniegt tikai pēc apspriešanās ar attiecīgās jomas rīkotājdirektoru.

7. Korupcijas novēršanas principi

7.1 Kukuļošanas novēršanas politika

Kukuļošana nozīmē: naudas maksāšanu, solījumu maksāt naudu, atļauju maksāt naudu vai kādu vērtīgu labumu piedāvāšanu vai solīšanu atbildīgajai personai, lai negodīgi ietekmētu šīs personas spriedumus vai rīcību.

ACE jebkāda veida kukuļošanu, izspiešanu un korupciju uzskata par nepieņemamu.
ACE neiesaistās nekādu valsts amatpersonu, politisko kandidātu, partiju, partiju amatpersonu, privātā sektora darbinieku vai privātpersonu kukuļošanā. Pat, ja pret uzņēmumu ACE tiek lietota izspiešana, draudot ar finansiāliem zaudējumiem vai biznesa iespējas zaudēšanu, nekāda veida kukuļošana nav atļauta. Nav nekādu izņēmumu attiecībā uz nelielām summām vai “veicināšanas” maksājumiem. Turklāt ACE aizliedz saviem darbiniekiem pieņemt vai lūgt kukuļus, vai jebkādus citus neatbilstošus labumus.

7.2 Ziedojumu labdarībai politika

Ziedojumi labdarībai ir ziedojumi, kas tiek doti cienījamām bezpeļņas organizācijām, piemēram, organizācijām, kuras nodarbojas ar katastrofu seku likvidēšanu, bez mērķa iegūt biznesa priekšrocības, kas nav saistītas ar labo gribu un reputāciju. Ziedojumi labdarībai var būt finansiāli vai cita veida (piemēram, pakalpojumi), un tie bieži tiek veikti uzņēmuma korporatīvas sociālās atbildības pasākumu ietvaros.

ACE pieļauj tikai tādus ziedojumus labdarībai, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

 • Tie netiek veikti, lai sekmētu biznesa darījuma noslēgšanu.
 • Tie tiek veikti likumīgam mērķim.
 • Tie tiek veikti plaši pazīstamām labdarības organizācijām ar labu reputāciju, nevis privātpersonām. Izņēmuma gadījumos ar ACE Grupas rīkotājdirektora piekrišanu ziedojumi labdarībai var tikt veikti sabiedriskām vai valsts iestādēm (piemēram, slimnīcām). Labdarības ziedojumus sabiedriskām vai valsts iestādēm nedrīkst veikt, lai iegūtu biznesa priekšrocības.
 • Labdarības ziedojuma saņēmējam nav nekādas biznesa vai privātas saistības ar uzņēmumu ACE un tā darbiniekiem.
 • Ziedojuma apmērs ir saprātīgs.
 • Iepriekš jāsaņem uzņēmuma rīkotājdirektora apstiprinājums.

7.3 Sponsorēšanas politika

Sponsorēšana ir maksājumi organizācijai vai privātpersonai, kas tiek veikti naudā vai natūrā. Mērķis ir saistīt ACE ar populāru notikumu (piemēram, sporta pasākumu, koncertu, festivālu u.c.) vai plaši pazīstamu personu (piemēram, dziedātāju, sportistu u.c.). Uzņēmuma ACE ieguvums ir tā vārda saistība ar plaši pazīstamiem un populāriem pasākumiem vai personām; šāda saistība parasti nodrošina lielāku publicitāti un spēcīgāku zīmolu. Biznesa attiecības starp sponsoru un sponsorēto pusi, kā arī sponsora komerciālais izdevīgums atšķir sponsorēšanu no ziedojumiem labdarībai.

ACE pieļauj sponsorēšanu tikai tad, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

 • Sponsorētā puse drīkst būt tikai pazīstama un cienījama organizācijai vai privātpersona.
 • Sponsorēšanas maksājumi tiek veikti ACE labā un likumīgam mērķim.
 • Sponsorētajai pusei nav nekādas privātas saistības ar ACE darbiniekiem, piemēram, ģimenes attiecības.
 • Sponsorēšanas maksājums ir pārskatāmi dokumentēts līgumā ar attiecīgo organizāciju.
 • Atbalsts var tikt sniegts finansiāli vai natūrā.
 • Summa ir saprātīga un atbilst vietējai praksei.
 • Iepriekš jāsaņem uzņēmuma rīkotājdirektora apstiprinājums.

7.4 Politisku ziedojumu politika

Politisks ziedojums ir jebkāds maksājums, kas veikts politiķim, politiskai kampaņai vai politiskai partijai. Tas ietver tiešus un netiešus maksājumus (piemēram, ar paziņas vai kāda cita starpnieka palīdzību), kā arī atbalstu naudā vai natūrā.

Uzņēmuma ACE darbiniekiem ir aizliegts veikt jebkādus politiskus ziedojumus ACE vārdā. Personiskus ziedojumus ACE darbinieki drīkst veikt atbilstoši savām iespējām, ja tie netiek veikti ar nolūku gūt tiešu vai netiešu labumu uzņēmumam ACE un ja šāds labums netiek gūts, kā arī ja netiek iesaistīts uzņēmuma ACE finansējums, resursi, laiks vai līdzekļi.

Turklāt ACE darbinieki nedrīkst izmantot trešās puses (t.i., aģentus, apakšuzņēmējus, konsultantus vai citus starpniekus), lai veiktu politiskus ziedojumus uzņēmuma ACE vārdā.

7.5 Dāvanu un izklaides pasākumu politika

ACE atļauj pasniegt un saņemt dāvanas, piedāvāt viesmīlības un izklaides pasākumus un segt izdevumus, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

 • atbilst attiecīgajiem likumiem un ir pieņemami vietējā kultūrā;
 • tiek piedāvāti/solīti/sniegti vai pieņemti atklāti un bez nosacījumiem;
 • tiek sniegti bez nolūka iegūt vai saglabāt jebkādas tiešas biznesa priekšrocības;
 • to vērtība ir saprātīga/neliela, t.i., nenozīmīga, salīdzinot ar vidējo atalgojumu attiecīgajā valstī;
 • tiek sniegti vai saņemti reti;
 • ir gaumīgi, t.i., neaizvaino citas personas attiecībā uz īpašām vajadzībām, dzimumu, kultūru, tautību u.c.;
 • tiek reģistrēti un dokumentēti atbilstoši vietējiem likumiem;
 • iepriekš ir saņemts uzņēmuma rīkotājdirektora apstiprinājums.

“Dāvanas” ir publiskā vai privātā sektora iestādei vai privātpersonai pasniegti labumi, kuru mērķis nav apmaiņā iegūt biznesa priekšrocības, kas nav saistītas ar labo gribu un reputāciju. Piemērs: sīki biroja piederumi.

“Viesmīlības un izklaides pasākumi” ietver neregulārus ielūgumus uz ikdienišķiem sporta pasākumiem, teātri vai citiem kultūras pasākumiem, kā arī ielūgumus uz vienkāršām maltītēm/uzkodām vai klientiem paredzētiem pasākumiem.

7.5.1 Papildu noteikumi par dāvanām

Privātā sektora dāvanas ir jāpasniedz labprātīgi, kā labas gribas žestu vai lai veidotu labu pamatu. Turklāt dāvanas vienmēr ir jāpasniedz natūrā, tās nedrīkst pasniegt naudā.

Jāņem vērā atšķirības starp valsts sektoru un privāto sektoru.

Valsts sektors

Lielākajā daļā valstu pastāv stingri ierobežojumi attiecībā uz to dāvanu vērtību, kuras drīkst pasniegt valsts amatpersonām. Tāpēc visas dāvanas valsts amatpersonām (izņemot reklāmas materiālus, piemēram, pildspalvas, papīra preses, T kreklus vai citus priekšmetus ar Uzņēmuma logotipu) ir iepriekš jāsaskaņo ar uzņēmuma vadību. Visām dāvanām, kas tiek pasniegtas amatpersonām, ir jāiekļaujas vietējos likumos noteiktajos vērtības ierobežojumos, un tās ir jāreģistrē centralizētā sarakstā.

Privātais sektors

Dāvanu pasniegšana: visas dāvanas, kas tiek pasniegtas trešajām pusēm, iepriekš apstiprina uzņēmuma rīkotājdirektors. Izņēmums ir reklāmas materiāli, piemēram, pildspalvas, papīra preses, T krekli vai citi priekšmeti ar Uzņēmuma logotipu. Dāvanu vērtībai jābūt nelielai, un tām jāatbilst vietējām viesmīlības tradīcijām

Dāvanu saņemšana: visu ACE darbinieku no biznesa partneriem pieņemto dāvanu vērtībai jābūt nelielai, un tām jāatbilst vietējām viesmīlības tradīcijām.

7.5.2 Papildu noteikumi par viesmīlību un izklaides pasākumiem

Viesmīlības un izklaides pasākumiem ir jābūt pakārtotiem un atbilstošiem galvenajam biznesa mērķim. Turklāt viesmīlības un izklaides pasākumi ir jānodrošina natūrā, nevis naudā.

Jāņem vērā atšķirības starp valsts sektoru un privāto sektoru.

Valsts sektors

Lielākajā daļā valstu pastāv stingri ierobežojumi attiecībā uz to viesmīlības un izklaides pasākumu vērtību, kurus drīkst sniegt valsts amatpersonām. Tāpēc visi viesmīlības un izklaides pasākumi, kuri tiek sniegti valsts amatpersonām, ir iepriekš jāsaskaņo ar ACE Group rīkotājdirektoru. Visu valsts amatpersonām sniegto izklaides pasākumu vērtībai jāatbilst vietējos likumos noteiktajiem ierobežojumiem, un tie jādokumentē atbilstoši vietējiem likumiem.

Privātais sektors

Izklaides pasākumi: izdevumu par izklaides pasākumiem trešajām pusēm (vakariņas, pusdienas u.c.) vērtībai jābūt nelielai, un tiem jāatbilst vietējām viesmīlības tradīcijām.

Ja šī vērtība tiek pārsniegta (t.i., sponsorējot pasākumus u.c.), tad pirms izdevumu rašanās ir jāsaņem rakstiska uzņēmuma rīkotājdirektora atļauja.

Dalība izklaides pasākumos: piedaloties biznesa partneru nodrošinātos izklaides pasākumos (vakariņas, pusdienas u.c.), izdevumiem par tiem ir jābūt nelieliem, un tiem ir jāatbilst vietējām viesmīlības tradīcijām. Ja šī vērtība tiek pārsniegta (t.i., sponsorējot pasākumus, konferencēs u.c.), tad pirms pasākuma ir jāsaņem rakstiska uzņēmuma rīkotājdirektora atļauja.

7.5.3 Papildu noteikumi par izdevumiem

Atlīdzināmi ir tikai cienījamu iestāžu un organizāciju izdevumi.

Atlīdzību nekādā gadījumā nedrīkst pārskaitīt uz privātpersonas bankas kontu.

8. Pārkāpumi

Rīcības kodeksa neievērošanas gadījumā tiks sākta izmeklēšana par iespējamo pārkāpumu; tās rezultātā var tikt piemērots likumā noteiktais disciplinārsods.

Par rīcības kodeksa pārkāpumiem ikvienam darbiniekam ir nekavējoties jāinformē tiešais vadītājs, uzņēmuma rīkotājdirektors vai Grupas kvalitātes un personāla vadītājs.

Ja jums ir informācija par pārkāpumu, lūdzu, ziņojiet ACE Logistics Group kvalitātes un personāla vadītājai Ingei Parringai (Inge Parring), rakstot uz e-pasta adresi Inge@ace.ee vai zvanot pa tālruni +372 5092755

Copyright 2020 ACE Logistics Latvia SIA ace@ace.lv