ACE LOGISTICS GROUP AS
KONFIDENCIALITĀTES PRAKSE

ACE Logistics Group AS, ieskaitot visus meitasuzņēmumus (turpmāk tekstā — ACE Logistics vai ACE), uzskata klientu uzticētos datus par vērtīgu pamatlīdzekli un ievēro personas datu drošības prasības, kā tās ir noteiktas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR) un valsts likumos.

ACE Logistics Group uzņēmumi lieto visus saprātīgos aizsarglīdzekļus un drošības pasākumus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi datiem, to ļaunprātīgu izmantošanu vai zudumu.

Kādus personas datus apkopo ACE Logistics Group uzņēmumi

ACE Logistics apkopo, izmanto un apstrādā tādus datus, kas ir nepieciešami klienta pieprasīto pakalpojumu sniegšanai vai kas ir obligāti saskaņā ar likumu. Pēc kādas no šīs informācijas daļas var tieši vai netieši identificēt fizisku personu, tāpēc šo informāciju dēvē par personas datiem. Apkopotajos personas datos var būt iekļauts, ieskaitot, bet ne tikai: vārds/uzvārds, adrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese, identifikācijas numuri, pieteikuminformācija un paroles.

Personas datu apstrādes ārpus līguma vai likuma izpildes prasībām pamatā ir tikai personas tieša piekrišana.

Personas dati tiek apkopoti, glabāti un apstrādāti šādos gadījumos:

  • pēc pieprasījuma, lai sniegtu informāciju par pieejamajām pakalpojuma iespējām un nosacījumiem;
  • lai sniegtu loģistikas pakalpojumus un likumīgas saistības klienta vārdā, kā to klients ir pasūtījis;
  • lai apstrādātu klienta maksājumus vai izveidotu kredītu;
  • pēc pieprasījuma, lai klientam nodrošinātu piekļuvi ACE Logistics e-pakalpojumiem;
  • lai kvalitātes novērtēšanas nolūkā lūgtu atsauksmes par sniegtajiem pakalpojumiem;
  • lai uzlabotu ACE pakalpojumu kvalitāti tiešsaistē un bezsaistē, kā arī klientu attiecību pārvaldībai;
  • pamatojoties uz klienta piekrišanu, lai sniegtu jaunāko informāciju un atjauninājumus par ACE pakalpojumiem un darbībām, izmantojot informatīvos izdevumus un e-pasta brīdinājumus.

Personas datus var apkopot aktīvi un pasīvi. Abos gadījumos ACE Logistics ievēro datu minimizācijas principus un nolūka ierobežojumu, kā tas ir noteikts VDAR. Personas dati netiek glabāti ilgāk par tiesiski atļauto laiku.

Aktīva datu apkopošana

Aktīva personas datu apkopošana var notikt, izmantojot e-pasta ziņojumu apmaiņu, tālruņa zvanus, faksu, lietotāja iesniegtās veidlapas ACE tīmekļa vietnē vai citus atbilstošus līdzekļus. Klients brīvprātīgi izpauž personas datus, kas nepieciešami līguma izpildei.

Pasīva datu apkopošana

ACE Logistics izmanto automatizētas tīmekļa vietnes apmeklētāju izsekošanas līdzekļus, lai uzlabotu ACE tiešsaistes pakalpojumus un padarītu tīmekļa vietnes saturu vēl piemērotāku apmeklētāju vajadzībām. Katru reizi, apmeklējot ACE Logistics tīmekļa vietni, daļa datu (piemēram, tīmekļa vietnes naviģēšanas modeļi, informācija par atrašanās vietu un ierīci) tiek pasīvi apkopota un glabāta, izmantojot sīkfailus.

ACE Logistics uzņēmuma tīmekļa vietnes izmanto sīkfailus (savus un trešās puses, piemēram, Google Analytics, sīkfailus) kā pārlūkošanas datu apkopošanas līdzekli. Sīkfails ir neliels teksta fails, kas no apmeklētās tīmekļa vietnes tiek nosūtīts uz apmeklētāja pārlūkprogrammu. Tas palīdz tīmekļa vietnei atcerēties informāciju par apmeklējumu, ieskaitot vēlamo valodu un citus iestatījumus. Nepersonalizētam informatīvam ACE Logistics tīmekļa vietnes saturam var piekļūt bez sīkfailiem. Uz apgabaliem, kuros ir nepieciešama klienta parole, var attiekties ierobežojumi. Apmeklētāji var mainīt sīkfailu iestatījumus savā pārlūkprogrammā.

ACE neizceļ atsevišķus lietotājus, pamatojoties uz viņu uzvedību un darbībām. Visi apkopotie dati tiek lietoti apkopotā stāvoklī.

Kā ACE Logistics apstrādā personas datus

Līgumā noteikto saistību izpildes laikā no klientiem vai starptautiskajiem partneriem saņemtie personas dati tiek izmantoti tikai tā, kā ir noteikts līgumā, ievērojot nolūka ierobežojuma principu. Klienta nodrošināto kontaktinformāciju var izmantot klientu apmierinātības vai atsauksmju aptaujas veikšanai, pamatojoties uz izmantotajiem pakalpojumiem.

Personas datu izpaušana trešajām pusēm

Lai sniegtu loģistikas pakalpojumus atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar klientu, ACE Logistics var pārsūtīt iesaistīto pušu personas datus (piemēram, vārdu/uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi) filiālēm vai partneruzņēmumiem Eiropas Savienībā vai ārpus tās robežām.

Ņemot vērā loģistikas un muitas pakalpojumu būtību, uz ACE Logistics var attiekties likumā noteikts pienākums iesniegt klienta personas datus valsts iestādēm izbraukšanas valstīs, galamērķa un/vai tranzīta valstīs, lai sūtījumu nogādātu galamērķī.

Pārsūtot personas datus trešajām pusēm Eiropas Savienībā vai ārpus tās robežām, ACE Logistics ievēro datu minimizācijas principu, izpaužot tikai tik maz personas datu, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību tiesiskajām prasībām. Citos gadījumos ir vajadzīga tieša personas piekrišana.

ACE Logistics izmanto vairākus uzticamos trešās puses pakalpojumu sniedzējus, lai uzlabotu ACE pakalpojumu kvalitāti un mārketinga nolūkā. Ārējo pakalpojumu sniedzējiem ir aizliegts izmantot izpaustos personas datus citiem tādiem mērķiem, kas nav norādīti šajā politikā.

Saites uz ārējām tīmekļa vietnēm

ACE Logistics tīmekļa vietnēs var būt iekļautas saites uz ārējām tīmekļa vietnēm. Tās tiek nodrošinātas ACE tīmekļa vietnes apmeklētāju ērtībai, un tajās nereti ir sniegta apmeklētājiem noderīga informācija. ACE Logistics neuzņemas nekādu atbildību par šo tīmekļa vietņu saturu un konfidencialitātes politiku. Izmantojiet šīs vietnes apdomīgi.

Datu subjekta piekļuves tiesības

ACE Logistics cenšas uzturēt savā rīcībā esošos personas datus precīzus un atjauninātus. Atbilstoši VDAR personai ir tiesības iegūt uzņēmumam ACE Logistics iesniegto un tajā apstrādāto personas datu pārskatu, personai ir tiesības atjaunināt un labot šos datus vai apturēt datu nelikumīgu apstrādi, kā arī tiesības tikt aizmirstai gadījumos, kuros tas nav pretrunā likumam. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, nosūtiet pieteikumu uz ACE Logistics Group e-pasta adresi: gdpr@acegroup.ee. Pieteikums tiks apstrādāts 30 dienu laikā.

Ja kāda persona ir sniegusi piekrišanu ACE Logistics brīdinājumu un informatīvo izdevumu abonēšanai, šo piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt, izmantojot katra ACE Logistics informatīvā izdevuma kājenē ievietoto atbilstošo saiti.

Copyright 2020 ACE Logistics Latvia SIA ace@ace.lv